Close

Leveringsvoorwaarden schrijfdiensten Tekst & Gebaar

Harderwijk, januari 2020 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tekst & Gebaar en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

 

Definities – Artikel 1 

 

1. Tekst & Gebaar, eenmanszaak, gevestigd te Harderwijk en vertegenwoordigd door Sanna Kok . 

2. De Opdrachtgever: degene die met Tekst & Gebaar een overeenkomst is aangegaan. 

3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Tekst & Gebaar om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. 

4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Tekst & Gebaar en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten. 

 

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden – Artikel 2 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Tekst & Gebaar en Opdrachtgever. 

 

Offertes en aanbiedingen – Artikel 3 

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Tekst & Gebaar zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Tekst & Gebaar niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Tekst & Gebaar. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Tekst & Gebaar deze schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Tekst & Gebaar behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Tekst & Gebaar. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekst & Gebaar mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen. 

3. Tekst & Gebaar kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat. 

 

Tarieven – Artikel 4 

 

1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Overeenkomst – Artikel 5 

 

1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Tekst & Gebaar een overeenkomst van opdracht. 

 

Algemene verplichtingen van partijen – Artikel 6 

 

1. Tekst & Gebaar verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Opdrachtgever en Tekst & Gebaar zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Tekst & Gebaar, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

3. Opdrachtgever en Tekst & Gebaar zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden. 

4. Tekst & Gebaar verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

 

Duur overeenkomst – Artikel 7 

 

1. Tekst & Gebaar heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 

2. Indien door Tekst & Gebaar in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Tekst & Gebaar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tekst & Gebaar zijn verstrekt, heeft Tekst & Gebaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Tekst & Gebaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tekst & Gebaar is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.